Allmänna Villkor

 

1. Allmänna Villkor 

 

Stradis-Med GmbH Egelsbach tillhandahåller alla varor och tjänster enbart i enlighet med följande allmänna villkor. Eventuella avvikande villkor gäller endast om Stradis-Med GmbH samtycker till dem uttryckligen och skriftligt.
Erbjudanden kan ändras och är icke bindande om inga andra villkor har gjorts uttryckligen och skriftligt.
Förbättringar och ändringar av användarens prestanda ska tillåtas om de är rimliga för kunden. Sådana ändringar tillåter inte kunden att försena eller avslå hans / hennes återkomst quid-pro-quo. Kunden är skyldig att acceptera leveranserna enligt kontrakt; denna skyldighet är kundens främsta skyldighet.
Om avsändaren har rätt till skadestånd på grund av att kontraktet inte fullgörs, särskilt om det handlar om ett godtagande av de avtalade varorna, kan en total ersättning som uppgår till 25% av det avtalade inköpspriset tillföras under förutsättning under förutsättning att fortfarande ett högre krav kan bevisas.

2. Prissättning och Betalningsvillkor 

Alla priser som anges av avsändaren och anges till konsumenter är föremål för tillämplig moms och förpacknings-, frakt- och fraktförsäkringskostnader som beräknas från avsändarens affärsplats.
Oförutsebara ändringar av tullar, import- och exporttullar, valutakontroll osv. ger rätten att anpassa priserna i enlighet därmed. Under förutsättning att kunden inte håller med, ska betalningar som kunden gör alltid alltid krediteras den äldsta skulden först. Om kostnader och räntor redan har tillkommit, ska betalningar krediteras först kostnaderna, sedan mot räntorna och slutligen mot huvudkravet. Kunden har endast rätt att ackumulera, behålla och / eller minska kostnaderna om hans / hennes motkrav är obestridd eller har fastställts som slutgiltigt och absolut eller har accepterats av avsändaren uttryckligen och skriftligt.
Sändaren har rätt att fakturera delleveranser eller deltjänster separat.

3. Bevarande av Titel 

a) Sändaren ska behålla äganderätten till alla varor tills betalningen har gjorts i sin helhet inklusive tillfälliga fordringar, skadeståndskrav och inbetalning av checkar och växlar. I händelse av att kunden inte betalar har rätten att häva avtalen eller vägra leverans.
b) Denna äganderätt kvarstår även om enskilda fordringar integreras av avsändaren i ett löpande konto och kontosaldot är anslutet och inte tillåtet.
c) Om kunden omvandlar det goda föremålet för kvarhållning till ett annat föremål, sker konverteringen med avsändaren som inte begår sig själv. Den nya varan får då köparen till egendom. Gemensamt ägande av en ny vara baseras på förhållandet mellan värdet på det som är föremål för kvarhållning jämfört med det totala värdet.
d) Kundens tillstånd att avyttra varor som är förbehållna i ordentliga affärsförbindelser slutar med mottagarens motmottagning.
e) Pantlån eller chattelån för varor som är föremål för förvaring eller tilldelade bokkonton är olagliga. Sändaren måste omedelbart informeras om pantsättningar med uppgift om pantsättarens namn.
f) Om avsändaren tar tillbaka varorna på grund av äganderätten utgör detta endast ett tillbakadragande från avtalet om det uttryckligen och skriftligt anges av avsändaren.
På begäran är kunden skyldig att tolerera insamling eller borttagning av varorna eller skicka varorna tillbaka till avsändaren på egna kostnader och risk. Sändaren har då rätt att tillgodose sina behov genom att sälja varorna genom direktförsäljning.
g) Kundens lagring av varor som är förbehållna görs tillräckligt.
Kunden måste försäkra förlusten av varorna i rimlig utsträckning.
h) Sändaren har rätt att sälja specialbeställningar som skickas tillbaka av kunden genom direktförsäljning utan förvarning. I det här fallet har kunden ingen rätt att begära kompensation på grund av brist på leverans.

4. Leveranstid och tid för Prestanda 

Bindande leveransavtal ska göras skriftligen. Leveransperioder, om avtalats specifikt, börjar med datum för bekräftelse av beställningen. Alla leveransvillkor är ansvariga för den reserv som personligen har levererats i tid och som överenskommits av hans / hennes distributörer. Delleveranser och partitjänster som tillhandahålls av avsändaren är tillåtna. Delleveranser ska betraktas som enskilda prestationer när det gäller leveransavtalet. Leveransbrist inträffar inte före 8 veckor (nådeperiod som anges i kontraktet) efter leveransdatum som avtalats skriftligen och fokuserat på och får inte orsakas av force majeure eller någon annan händelse som inte är föremål för räckvidd för avsändaren (t.ex. leveransproblem med tillverkaren).

5. Leverans, Acceptans och Överföring av Faror

Risken för att skada eller förstöra varorna ligger hos köparen så snart som avsändaren har gett varorna till den person som hanterar transporten eller har lämnat deponeringsutrymmet för att skickas. Sändaren har möjlighet att försäkra varorna om kunden så önskar och på hans / hennes bekostnad. Detta måste avtalas skriftligen. Om kunden skickar varor till avsändaren måste kunden ta risken för skada eller förstörelse samt ta över de nödvändiga kostnaderna. Klienten eller adressaten är skyldig att kontrollera om varan är komplett och intakt. Klagomål som inte har framförts omedelbart efter att ha sett skadan behöver inte accepteras av avsändaren och varorna har sedan officiellt levererats.
Risken för skada och förstörelse ska överföras till kunden även om han / hon har tagit emot och accepterat det etablerade arbetet eller enskilda delar av arbetet eller de delar som ingår.

6. Garanti för titel, Ansvar

a) Den underförstådda garantin ska gälla om ingen annan reglering har beslutats i det följande. Sändaren ger 12 månaders maximal garanti för helt nya varor, men ingen garanti som överstiger den som tillhandahålls av leverantören eller tillverkaren av dessa varor. Eventuella mer omfattande garantier eller garantier ska överföras i sin fulla utsträckning till kunden av avsändaren utan att den senare är ansvarig.
Ingen garantitid för leverans av begagnade artiklar och utrustning.
Om service- och underhållsrekommendationer som uttryckts av avsändaren eller tillverkaren inte följs av kunden eller om förresten ändringar av varorna görs, delar som byts ut eller förbrukningsvaror som används som inte motsvarar de ursprungliga specifikationerna , garantin löper ut. Detsamma gäller för skador orsakade av felaktig lagring, obehörig störning eller överdriven nötning.
Vid klagomål är kunden skyldig att skicka defekta delar eller apparater tillbaka till avsändaren på egen bekostnad och risk med hänvisning till en detaljerad felbeskrivning. Detta ska göras med det ursprungliga förpackningsmaterialet. Under garantitiden beslutar avsändaren om ändringar eller utbyten. Sändaren ska behålla äganderätten till alla leveransvaror tills betalningen har gjorts i sin helhet.
Kunden måste ange defekter före utgången av en två-veckorsperiod efter första uppträdandet. Om felet inte anges i rätt tid är avsändaren inte bunden till någon garanti.
b) Sändaren är inte ansvarig enligt § 5 MPG (tyska lagen om medicinska apparater).
c) Sändaren är inte ansvarig för licensen, beteckningen eller på något annat sätt för implementering av produkter enligt reglerna i MPG (tyska lagen om medicinska apparater).
d) Sändaren är inte ansvarig för kundens standard att använda en produkt som omfattas av MPG (tyska lagen om medicintekniska apparater) utan att ha fått korrekt instruktion enligt § 5 MPBetriebVerfahren.
e) Sändaren är inte ansvarig för byggplaner eller brister. Om avsändaren måste göra anspråk på tillverkaren på grund av dessa brister kommer överföraren att överlåta dessa fordringar till kunden.
f) Krav på skador som kunden har uttryckt mot avsändaren är begränsade till högst 25% av avtalets volym och måste bevisas av kunden konkret och i detalj.

7. Export

Kunden är medveten om att exporten av levererade varor endast får ske regelbundet och inte utan officiellt efterlevnad. Det ligger i kundens ansvar att få den efterlevnaden. Han / hon måste få godkännandedeklarationerna innan varorna sänds utomlands.

8. Juridisk Plats 

Om det är tillåtet ska domstolens jurisdiktion som hanterar alla rättstvister gjorda av och mot avsändaren vara avsändarens affärsplats.

9. Sista Klausul 

Affärsvillkoren såväl som avtalsparten mellan avtalet och kunden regleras av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland. Andra nationella lagar - inklusive Einheitliche Kaufgesetz (EKG) (enhetlig inköpslag) och Einheitliche Vertragsabschlussgesetzt (EAG) (enhetlig ingående av avtalslagen) - ska uteslutas.
I det fall en eller flera villkor för de föregående affärsvillkoren upphör eller upphör att gälla, ska den rättsliga kraften för de återstående villkoren inte påverkas därigenom.
Eventuella ytterligare avtal måste göras skriftligen. Detta är också tillämpligt för upphävandet av denna klausul om det skriftliga formuläret.

10. Uppdelningsklausul 

Om en bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig ska det inte påverka giltigheten för någon annan bestämmelse. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas av en annan som kommer så nära som möjligt till den önskade juridiska eller ekonomiska avsikten.

Egelsbach, 1 augusti 2007.